Obsługa techniczna dojarki

OBSŁUGA TECHNICZNA DOJARKI

REGULACJA AGREGATU PRÓŻNIOWEGO

Przy instalacji agregatu próżniowego w oborze, a także przy wymianie silnika elektrycznego lub pompy próżniowej należy zwrócić uwagę na zachowanie współosiowości wałków silnika i pompy. Przesunięcie osi silnika elektrycznego względem osi pompy nie powinno przekraczać 0,15 mm (rys 22).

Ustawienie silnika w płaszczyźnie pionowej można wykonać przez poluzowanie śrub mocujących osłonę zbiornika. Przesunięcie silnika do pompy i od pompy wykonuje się na prowadnicach. Natomiast przesunięcie silnika w płaszczyźnie poziomej wykonuje się przez zmianę położenia prowadnic po poluzowaniu śrub mocujących prowadnice silnika. Po ustawieniu silnika należy pokręcić sprzęgłem w celu sprawdzenia czy swobodnie się obraca.

NAPEŁNIANIE SMAROWNICY OLEJEM

Olej w smarownicy należy uzupełnić gdy jego poziom osiągnie część stożkową (rys 7) W tym celu należy odłączyć zbiornik oleju od dolnej części smarownicy przez jego obrót wokół zawiasu 1, a następnie przez odciągnięcie go w kierunku zawiasu 1 (rys. 23). Po odkręceniu pokrywy napełnić zbiornik olejem do części stożkowej (rys 24) Pojemność zbiornika wynosi 0,5 l. Do smarowania pompy zaleca się olej do pomp próżniowych. Stosować zawsze jednakowy rodzaj oleju. Przy napełnianiu smarownicy olejem po raz pierwszy lub po jej czyszczeniu należy napełnić olejem również obie komory korpusu dolnego smarownicy.

REGULACJA SMAROWNICY

W celu zapewnienia optymalnego smarowania pompy zaleca się regulację zużycia oleju przez ustalenie wielkości h (rys. 27).

Wielkość h dla pompy próżniowej VP 70 wynosi około 22 mm Wymagana wartość h uzyskuje się przez wkręcenie lub wykręcenie gwintowanej rurki widocznej od dołu po zdjęciu górnej części smarownicy. Po ustaleniu wymiaru h należy ostrożnie dokręcić przeciwnakrętkę. Dokładną regulację smarownicy przeprowadza się na podstawie wykresu zużycia oleju (rys. 28).

Zaznaczyć na zbiorniku taśmą lub opaską gumową poziom oleju. Notować czas pracy pompy. Po kilkakrotnym dojeniu gdy nastąpił widoczny ubytek oleju określić łączny czas pracy pompy w godzinach oraz obniżenie się poziomu oleju w mm.
Na wykresie znaleźć punkt przecięcia się linii prostych
- poziomej, która odpowiada ubytkowi oleju w mm
- pionowej, odpowiadającej łącznemu czasowi pracy pompy w godzinach.
Punkt przecięcia się prostych powinien się znaleźć w zaciemnionym polu ograniczonym dwoma liniami skośnymi na wykresie. Jeżeli punkt przecięcia się linii znajduje się powyżej tego pola należy zwiększyć odległość h, wykręcić rurkę, jeżeli zaś poniżej należy zmniejszyć odległość h (wkręcić rurkę). Z wykresu widać że im dłuższy czas pracy pompy, tym łatwiej jest wyregulować smarownicę pompy. Regulację smarownicy należy przeprowadzać aż do skutku.

 

CZYSZCZENIE SMAROWNICY

Jeżeli występują zakłócenia w smarowaniu pompy próżniowej to w pierwszej kolejności należy oczyścić smarownicę. W tym celu należy ją rozebrać i części umyć w benzynie ekstrakcyjnej. Przewody i końcówki przedmuchać. Elementów z tworzyw sztucznych nie wolno myć w rozpuszczalniku. Po oczyszczeniu smarownicy należy ją wyregulować.

 

CZYSZCZENIE ZAWORU REGULACJI PODCIŚNIENIA

Raz w miesiącu zawór należy rozebrać, umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem środków myjących i wytrzeć do sucha. Po zmontowaniu i założeniu na rurociąg powietrzny uruchomić agregat próżniowy i sprawdzić wskazania wakuometru. Wskazówka wakuometru powinna się znajdować w oznaczonym zakresie na skali (50 kpa).
W przypadku innych wskazań pokręcać górną częścią korpusu aż do uzyskania wymaganego podciśnienia.

 

CZYSZCZENIE ZBIORNIKA PRÓŻNIOWEGO

Zanieczyszczenia w postaci wody, mleka itp., które mogą gromadzić się w zbiorniku próżniowym, szczególnie w pływaku należy usuwać na bieżąco. W ten sposób chroni się pompę przed uszkodzeniem. Zbiornik po zdjęciu pokryw bocznych umyć szmatką względnie miękką szczotką w ciepłej wodzie z dodatkiem środków myjących. Po oczyszczeniu wytrzeć do sucha. Wykręcić pływak kompletny ze zbiornika próżniowego i zdemontować w następujący sposób:

Części pływaka wyczyścić benzyną ekstrakcyjną.

 

CZYSZCZENIE I SMAROWANIE PULSATORA

Pulsator należy czyścić co trzy miesiące a w warunkach dużego zawilgocenia w oborze nawet co miesiąc.
Zdemontować pulsator (rys 31) w następującej kolejności:

Starannie wyczyścić wszystkie części szczególnie kanaliki suwaka sterującego 9. Mocno przywarty brud zmyć benzyną ekstrakcyjną. Przed zmontowaniem posmarować pulsator w miejscach wskazanych strzałkami (rys 31) olejem wazelinowym. Smarować należy oszczędnie po kilka kropel smaru. Nie wolno wykręcać wkrętów mocujących pokrywy boczne pulsatora ponieważ zawarta w nich ciecz wypłynie co spowoduje uszkodzenie pulsatora. Montaż przeprowadzić w odwrotnej kolejności. Przy zakładaniu uchwytu ślizgacza 7 i ślizgacza przerzucającego 8 wygodniej jest trzymać pulsator w pozycji odwróconej co zapobiega wypadaniu ślizgacza z uchwytu.

 

PŁUKANIE RUROCIĄGU POWIETRZNEGO

Płukanie rurociągu powietrznego należy przeprowadzić  dwa razy w roku oraz p0 każdorazowym wykryciu obecności mleka w rurociągu (należy znaleźć przyczynę zanieczyszczenia rurociągu mlekiem i usunąć ją).
Przebieg płukania:

W przypadku przedostania się mleka do rurociągu płukanie należy rozpocząć letnią wodą o temperaturz do 35°C. Po zakończeniu płukania uruchomić na 5 minut agregat próżniowy i otworzyć końcowe kurki stanowiskowe w celu osuszenia rurociągu.

Reklama: